ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS
Pasvalio rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti struktūrinį padalinį – Šeimos krizių centrą.
Šeimos krizių centro vyr. socialinė darbuotoja
Rita Grigalionienė
Tel. +370 451 47 511, mob. tel.  +370 698 57 717
El. p. psc@pasvalys.lt

Paslaugos rūšys – socialinės priežiūros paslaugos:
 intensyvi krizių įveikimo pagalba;
Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų gruodžio 28 d. Nr. DV-813 įsakymu ,,Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“ Pasvalio rajono paramos šeimai centro struktūriniam padaliniui Šeimos krizių centrui 3 metams suteikta teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugą – intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą.

Paslaugos gavėjai:
 vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
 socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
 kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos);
 asmenys, patekę į krizinę situaciją (nukentėję nuo gaisro ir pan.);
 patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę (nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.)
Krizių centras –teikiantis specialiąsias socialines paslaugas: laikiną apnakvindinimą, psichosocialinę pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, laikiną apgyvendinimą.
Krizių centre vienu metu gali gyventi 32 asmenys. Krizių centre įrengta 12 kambarių: 6 dviviečiai, 2 triviečiai, 2 – keturviečiai ir du kambariai skirti asmenų (šeimų) izoliacijai. Juose – 6 vietos. Kambariai jaukūs, juose yra visi reikalingi baldai (lovos, spintos, komodos, stalai ir kėdės). Visuose kambariuose yra šaldytuvai, elektriniai virduliai, stalinės lempos. Šeimos aprūpinamos patalyne ir rankšluosčiais. Keturiuose kambariuose yra televizoriai, dviejuose – kompiuteriai. Šeimoms yra sudarytos sąlygos turėti nuosavus elektrinius prietaisus. Kiekviename kambaryje yra televizijos bei interneto prieigos.

Paslaugos skyrimo tvarka:
1. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Pasvalio rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugų poreikis.
2. Asmuo (šeima) ar vienas iš suaugusių šeimos narių, asmens globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugų gavimo kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), jos priedus ir pateikia šiuos dokumentus:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams), gimimo liudijimus ar kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jeigu besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų);
2.2. medicininę pažymą (formą 027/a);
2.3. neįgaliojo pažymėjimą, jei asmeniui nustatytas neįgalumas;
2.4. kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui įvertinti.
3. Seniūnijos socialinio darbo organizatoriai per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui (toliau –skyrius).
4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo (jų) fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio ir neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Šiais atvejais intensyvi krizių įveikimo pagalba ir apgyvendinimo Krizių centre paslauga teikiama nedelsiant. Centro direktorius raštu informuoja skyrių apie asmens (šeimos) apgyvendinimą. Skyrius informuoja seniūnijos, iš kurios asmuo (šeima) yra atvykęs (-usi), socialinį darbuotoją apie asmens (šeimos) apgyvendinimą Krizių centre.
5. Seniūnijos socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su Krizių centro socialiniu darbuotoju, surenka 5 punkte nurodytus dokumentus, įvertina socialinių paslaugų poreikį ir pateikia skyriui. Skyriaus specialistas įvertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už paslaugų teikimą Krizių centre. Skyriaus vedėjas per teisės aktuose nustatytą terminą priima sprendimą dėl apgyvendinimo Krizių centre paslaugų skyrimo.
6. Jei vaikui, vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsniu, organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, Tarnyba arba jos įgaliotas teritorinis skyriaus, vadovaudamasis Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 „Dėl vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas), užpildo Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje aktą (Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau – aktas), kurio originalas lieka Tarnybai arba jos įgaliotam teritoriniam skyriui, o kopija – krizių centrui ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą, kurie krizių centre apgyvendinami kartu su juo (jei kopijos negalima pateikti iš karto, ji krizių centrui ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą išsiunčiama registruotu paštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo akto surašymo dienos).
7. Centras, gavęs 6 punkte nurodytą aktą, jį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, persiunčia raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis Skyriui. Skyrius vadovaudamasis šiuo aktu, priima sprendimą skirti krizių centro paslaugas per 3 kalendorines dienas nuo akto gavimo dienos.

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas:
1. Krizių centre paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos Centrui gavus sprendimą dėl šių paslaugų skyrimo (išskyrus išskirtinius atvejus krizės metu). Jeigu tuo metu Krizių centre negali teikti paslaugos, asmuo pagal prašymo gavimo datą įrašomas į eilę gauti paslaugas. Centras atsako už šių paslaugų teikimo eilės sudarymą ir paslaugų teikimo organizavimą.
2. Krizių centre atsiradus laisvai vietai, krizių centro socialinis darbuotojas pagal eilės sąrašą informuoja asmenį asmens nurodytu informavimo būdu apie jam skiriamas paslaugas Krizių centre. Jei asmuo, kuriam pagal eilę skiriama paslauga, tuo metu raštiškai prašo atidėti paslaugos teikimą, jis nukeliamas į laukiančiųjų paslaugos eilės pabaigą, o paslaugos teikimas siūlomas kitam asmeniui pagal eilę. Paslaugos teikimą galima atidėti asmens gydymosi stacionarioje įstaigoje metu, jei pateikiama gydytojo pažyma, taip pat nurodžius kitas svarbias priežastis. Jeigu asmuo, atsiradus laisvai vietai, per tris darbo dienas neatvyksta į Krizių centrą arba raštu atsisako paslaugos teikimo, jis išbraukiamas iš sąrašo asmenų, laukiančių paslaugų Krizių centre. Apie tai Centras raštu informuoja skyrių.
3. Skyriaus specialistas informaciją apie paslaugų suteikimą kas mėnesį suveda į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.
4. Centras, pradėdamas (ar paslaugų teikimo metu) teikti socialines paslaugas Krizių centre, su asmeniu ar asmens atstovu pasirašo Paslaugų teikimo sutartį, kurios formą įsakymu tvirtina Centro direktorius. Sutartyje nustatomos intensyvios krizių įveikimo ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.
5. Centras asmenį, kuriam bus teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos, pasirašytinai supažindina su Krizių centro vidaus tvarkos taisyklėmis.
6. Teikiant intensyvią krizių įveikimo pagalbos paslaugas asmeniui (šeimai), atsižvelgiant į individualius poreikius, teikiamos tokios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant asmenims spręsti socialines (gyvenamosios vietos, darbo paieškos ir kt.), psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl socialinių išmokų mokėjimo ir pan. Asmeniui (šeimai) teikiama psichologinė pagalba, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimaliai organizuojamos buitinės ir asmeninės higienos paslaugos (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.). Paslaugų gavėjams ugdomi kasdienio gyvenimo įgūdžiai, padedant tvarkyti pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdomi tarpasmeninio bendravimo, darbiniai įgūdžiai, esant poreikiui organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, laisvalaikis, esant galimybei asmenys aprūpinami būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
7. Krizių centro socialinis darbuotojas pildo asmens bylą pildo įrašais apie individualų darbą su asmeniu, paslaugų teikimo eigą, detalizuoja paslaugas (socialines, sveikatos priežiūros, psichologines ir kitas), kurios asmeniui yra teikiamos, fiksuoja įvykusius pokyčius bei pasiektus rezultatus pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintas formas. Individualios priežiūros darbuotojai pildo įrašus apie individualų, grupinį darbą su asmeniu (-is).
8. Turinčiam darbą asmeniui, kuriam teikiamos paslaugos, sudaromas individualus socialinių paslaugų teikimo grafikas.
9. Paslaugų gavėjui, gaunančiam sveikatos priežiūros paslaugas stacionarioje sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikus raštišką prašymą ar kitaip pranešus Krizių centro socialiniam darbuotojui, paslauga laikinai sustabdoma. Pasibaigus gydymui, asmuo Krizių centrui pristato pažymą iš gydymo įstaigos, kuri įsegama į jo bylą, paslaugos teikimas tęsiamas. Sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugų teikimui užsitęsus ilgiau nei dvi savaites, paslaugas skyriaus vedėjo sprendimu gali gauti kitas asmuo, įrašytas į asmenų, laukiančių paslaugos teikimo, eilę.
10. Asmenys, neturintys pajamų ir pradėję gauti paslaugas Krizių centre, privalo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba). Jei asmuo neužsiregistruoja Užimtumo tarnyboje arba pažeidžia Užimtumo tarnybos registravimo taisykles ir (ar) Krizių centro vidaus tvarkos taisykles, su juo sutartis nutraukiama.
Pasikeitus aplinkybėms (asmens ir (ar) kartu apgyvendintų nepilnamečių vaikų), socialinių paslaugų poreikį asmeniui peržiūri ir iš naujo įvertina Krizių centro socialinis darbuotojas. Jei reikia skirti kitas socialines paslaugas, Centras dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Skyrių teisės aktų nustatyta tvarka.

Meniu