PASVALIO RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS  PALYDĖJIMO PASLAUGĄ JAUNUOLIAMS TEIKIA SU APGYVENDINIMU IR ASMENS NAMUOSE.
Kur kreiptis?
Pasvalio rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras)
Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
Tel. +370 451 47 511, mob. +370 698 57 717, el. p. psc@pasvalys.lt

Kas yra palydėjimo paslauga jaunuoliams?
Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Kas gali gauti šią paslaugą?
• likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje;
• socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.);
• vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
• sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Kokia pagalba teikiama?
• bendravimas;
• psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
• kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
• socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
• darbo įgūdžių ugdymas;
• kitos paslaugos.

Palydėjimo paslauga su apgyvendinimu – tai socialinės priežiūros paslauga, suteikiant gyvenamąją vietą jaunuoliui, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis, padedančiomis ugdyti ir palaikyti jaunuolio socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visapusiško jo savarankiškumo ir integracijos į visuomenę.
Centre, teikianti palydėjimo paslaugą su apgyvendinimu, yra suteikiamos šios apgyvendinimo sąlygos:
• Kiekvienam paslaugos gavėjui įrengta gyvenamoji patalpa (atskiras kambarys).
• Įrengta bendra virtuvė, 2 poilsio kambariai, 5 higienos patalpos, patalpa skalbimui ir lyginimui.

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo tvarka:
1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą (toliau – Prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas), dėl palydėjimo paslaugos, pasirinkdamas Centrą, gali pateikti:
1.1. jaunuolio tėvai, kiti jo įstatyminiai atstovai;
1.2. atvejo vadybininkas, dirbantis su riziką patiriančiomis šeimomis, kuriose nėra užtikrinamas jaunuolių savarankiškumo ugdymas;
1.3. jaunuolis, sulaukęs 18 metų;
1.4. bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau- BVGN), nurodydama jaunuolį, sulaukusį 16 metų.
2. Dėl palydėjimo paslaugos skyrimo Prašymas (išskyrus BVGN gyvenančio jaunuolio) pateikiamas Savivaldybės administracijos seniūnijai pagal asmens, kuriam reikia palydėjimo paslaugų, gyvenamąją vietą, seniūnijos darbuotojui, atsakingam už prašymų gauti socialines paslaugas priėmimą (toliau- seniūnijos darbuotojas) BVGN gyvenančio jaunuolio Prašymas pateikiamas BVGN.
3. Jaunuolio, gyvenančio šeimoje ir pageidaujančio gauti palydėjimo paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato Pasvalio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai (toliau – socialinis darbuotojas) BVGN gyvenančio jaunuolio, pageidaujančio gauti palydėjimo paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato BVGN socialinis darbuotojas.
4. Palydėjimo paslaugas gaunantiems jaunuoliams paslaugų teikimo laikotarpiu Centre, socialinių paslaugų poreikį nustato Centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai.
5. Socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu ( (toliau – poreikio vertinimo anketa).
6. Prašymus, pridedamus dokumentus ir užpildytas poreikio vertinimo anketas Savivaldybės administracijos seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) specialistui. Skyriaus specialistas registruoja Prašymus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).
7. Vadovaudamasis socialinio darbuotojo siūlymu, nurodytu poreikio vertinimo anketoje, sprendimą dėl palydėjimo paslaugos skyrimo / nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo – Skyriaus vedėjas, užpildydamas Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
8. Sprendimo dėl palydėjimo paslaugos skyrimo / nutraukimo patvirtinta kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) jaunuoliui ir paslaugų teikėjui. Sprendimo originalas įsegamas į bylą, saugomą Skyriuje.
9. Palydėjimo paslaugą su apgyvendinimu ar asmens namuose organizuoja Centro palydėjimo paslaugos koordinatorius.
10. Centro palydėjimo paslaugos koordinatorius, gavęs dokumentus, sudaro paslaugų gavėjo bylą, kuri yra saugoma įstaigoje.
11. Centras jaunuoliui palydėjimo paslaugas pradeda teikti po sprendimo gavimo ir pasirašius Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).
12. Sutarties formą, kurioje turi būti nustatyti šalių įsipareigojimai, teisės ir pareigos bei sutarties nutraukimo sąlygos, tvirtina Centro direktorius.
13. Sutartį su nepilnamečiu jaunuoliu pasirašo jaunuolis, jo atstovas pagal įstatymą ir Centro direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas.
14. Sutartį su jaunuoliu, kuriam sukako 18 metų, pasirašo jaunuolis ir Centro direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas.

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams finansavimas:
• Palydėjimo paslaugos finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, ir iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų globos (rūpybos) išmokoms, išmokoms vaikams mokėti.
• Palydėjimo paslauga jaunuoliams teikiama nemokamai.

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-20 „Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais)

Meniu
Skip to content