Pasvalio rajono paramos šeimai centro padalinys Šeimos krizių centras (toliau – Krizių centras) teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalba, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Kur kreiptis?
Pasvalio rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras)
Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
Tel. +370 451 47 511, mob. +370 698 57 717, el. p. psc@pasvalys.lt

Krizių centre paslaugos teikiamos:
• krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Pasvalio rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugų poreikis;
• esant laisvų vietų, kitų rajonų gyventojams, sudarius trišalę sutartį, kurią pasirašo paslaugos gavėjas, tos savivaldybės, iš kurios atvykstama administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, Pasvalio rajono paramos šeimai centro (toliau – Centro) direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Sutarties forma tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu.

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų gavėjas:
• vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
• socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
• socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
• socialinę riziką patiriančios šeimos;
• smurtautojai;
• kiti asmenys (pvz., smurtą patyrę asmenys, jų vaikai, prekybos žmonėmis auka ir kt.).

Teikiant intensyvią krizių įveikimo pagalbą asmeniui (šeimai), teikiamos tokios paslaugos:
• bendravimas;
• psichologinė pagalba;
• psichosocialinė pagalba;
• laikinas apgyvendinimas;
• kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
• darbo įgūdžių ugdymas;
• apsaugos organizavimas;
• kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniu.

Teikiamų paslaugų skyrimas:
1. Dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų gavimo turi būti kreipiamasi į asmens (šeimos) faktinės arba deklaruotos gyvenamosios vietos (toliau – gyvenamoji vieta) seniūniją, pateikiant Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu) (toliau – Prašymas-paraiška). Dėl šios paslaugos gavimo gali kreiptis:
1.1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas;
1.2. veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais –bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys.
2. Savivaldybės administracijos seniūnijos darbuotojas, priėmęs Prašymą-paraišką dėl socialinių paslaugų, tą pačią dieną telefonu informuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatantį Pasvalio socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją apie priimtą Prašymą-paraišką, reikalingą nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.
3. Pasvalio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai nustatę asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadas (socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir (ar) socialinės globos poreikio vertinimo formas) Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui (toliau – Skyrius).
4. Krizių centre paslaugas gaunantiems asmenims paslaugų teikimo laikotarpiu – paslaugų poreikį nustato Centro direktoriaus įgaliotas socialinis darbuotojas.
5. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo – Skyriaus vedėjas, gavęs informaciją iš Centro apie asmens (šeimos) apgyvendinimą, gali priimti Sprendimą nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų pradėjus teikti (arba jau suteikus) socialines paslaugas.

Paslaugų teikimo organizavimas:
• Krizių centre paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos Centrui gavus Sprendimą dėl šių paslaugų skyrimo (išskyrus išimtis krizės metu).
• Paslaugos teikimą galima atidėti asmens gydymosi stacionarioje įstaigoje metu, jei pateikiama gydytojo pažyma, taip pat nurodžius kitas svarbias priežastis.
• Centras, pradėdami teikti paslaugas, su asmeniu ar asmens atstovu pasirašo Paslaugų teikimo sutartį, kurios formą įsakymu tvirtina Centro direktorius bei pasirašytinai supažindina su Krizių centro vidaus tvarkos taisyklėmis. Sutartyje nustatomos intensyvios krizių įveikimo ir apgyvendinimo Krizių centre paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.

Krizių centre vienu metu gali gyventi 32 asmenys. Krizių centre įrengta 12 kambarių: 6 dviviečiai, 2 triviečiai, 2 – keturviečiai ir du kambariai skirti asmenų (šeimų) izoliacijai. Juose – 6 vietos. Kambariai jaukūs, juose yra visi reikalingi baldai (lovos, spintos, komodos, stalai ir kėdės). Visuose kambariuose yra šaldytuvai, elektriniai virduliai, stalinės lempos. Šeimos aprūpinamos patalyne ir rankšluosčiais. Keturiuose kambariuose yra televizoriai, dviejuose – kompiuteriai. Šeimoms yra sudarytos sąlygos turėti nuosavus elektrinius prietaisus. Kiekviename kambaryje yra televizijos bei interneto prieigos.

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas:
• Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos įkainį nustato Pasvalio rajono savivaldybės taryba.
• Asmenų mokėjimo už Krizių centro paslaugas dydis ir tvarka nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos priimtais teisės aktais, reguliuojančiais šią sritį.
Sprendimas dėl atlygintinų paslaugų ir jų įkainių

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-252 „Dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo Pasvalio rajono paramos šeimai centro šeimos krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimo“

Meniu
Skip to content