TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Lietuvos higienos normos HN:124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo
Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Socialinių globos normų aprašas
Socialinių paslaugų katalogas
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Vaiko globos organizavimo nuostatai
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovo atestacijos tvarkos aprašas
Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų įsakymas
Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo”
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo

Meniu
Skip to content