ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų apsauga

Pasvalio rajono paramos šeimai centre (toliau – Centras)  asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į  Centro duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

UAB „Saugos tinklas“ įgaliota pareigūnė Inga Dilienė, el. p. Dpo.vgn@pasvalys.lt, tel. +370 615 42419.

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti Vaikų globos namų veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.vdai.lrv.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
Aptarnavimo telefonu bei el. paštu tvarka
Konfidencialios informacijos valdymo tvarka
Privatumo politika
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Meniu
Skip to content