ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono paramos šeimai centro direktoriaus
2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V- 273

PASVALIO RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Meniu