BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI 
Pasvalio rajono paramos šeimai centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti struktūrinį padalinį – Bendruomeninius vaikų globos namus.
Bendruomeninių vaikų globos namų vyr. socialinė darbuotoja Jurgita Karpinienė.
Tel. +370 679 35 004
El. p. gruziaipasvalys@gmail.com

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ FUNKCIJOS:

 • suteikia vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo gerovei;
 • pasitelkdami kitus specialistus padeda vaikui įveikti patirtas netektis ir (ar) trauminę patirtį ir užmegzti su aplinkiniais saugius emocinius ryšius, sukuria vaikui emociškai palankią aplinką;
 • organizuoja pagal poreikį vaiko aprūpinimą reikalingomis pagalbos priemonėmis;
 • sukuria vaikui emociškai palankią aplinką, ugdančią vaiko savarankiškumą ir finansinį raštingumą, dalyvauja veiklose, programose ir projektuose, skirtuose padėti vaikui tinkamai pasirengti savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje;
 • kartu su vaiko formaliojo ugdymo įstaiga organizuoja papildomas ugdymo paslaugas, siekdami padidinti vaiko akademinį pažangumą;
 • Centras nustato išlaidų, skiriamų BVGN gyvenančių vaikų savarankiškumui ugdyti ir (ar) individualiems poreikiams tenkinti dydį, parengia ir patvirtina išlaidų apskaitos ir kontrolės tvarką ir paskiria darbuotoją, atsakingą už išlaidų panaudojimo kontrolę;
 • BVGN dirbantys socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai pagal patvirtintą Centro tvarką įvertina vaiko individualius poreikius, stipriąsias ir silpnąsias jo puses, sudaro ir įgyvendina individualius, išsamiu ir visapusišku vaiko poreikių vertinimu pagrįstus, socialinės globos planus;
 • Centras laikosi vaiko gyvenamosios vietos pastovumo principo, užtikrindami vaikui nuolatinę gyvenamąją vietą ir pagal galimybes nuolat su vaiku dirbančių Centro BVGN darbuotojų bei kitų specialistų komandą, išskyrus atvejus, kai vaiko poreikiai bei emociškai palanki aplinka kituose BVGN užtikrinami geriau;
 • Centro BVGN darbuotojai vykdo bet kokios formos smurto prieš vaiką ir vaiko išnaudojimo prevenciją;
 • pozityvaus auklėjimo metodais ir priemonėmis drausmina vaiką, vengiantį atlikti savo pareigas ar pažeidžiantį kitų asmenų teises ir laisves. Bet kokios smurto prieš vaiką formos yra griežtai draudžiamos ir nėra laikomos tinkamomis drausminimo priemonėmis jokiomis aplinkybėmis;
 • organizuoja vaikui reikalingas paslaugas bendruomenėje;
 • bendradarbiauja su vaiko biologine šeima bei kitais fiziniais asmenimis, jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, švietimo įstaigos darbuotojais/pedagogais, sveikatos priežiūros ar kitokią pagalbą vaikui teikiančiais specialistais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus specialistais, globos centrais ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, švietimo, sveikatos, teisėsaugos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis šeimos ir (ar) vaiko gerovės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos srityje;
 • Centro direktorius sudaro sąlygas BVGN darbuotojams, dirbantiems tiesiogiai su vaikais, nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyti naujų, darbe reikalingų žinių;
 • vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, siekdami užtikrinti vaiko fizinę, emocinę ir socialinę gerovę, individualių jo poreikių tenkinimą ir visapusišką vaiko apsaugą;
 • sudaro sąlygas vaikui dalyvauti priimant sprendimus;
 • esant poreikiui ir/ar turint Centro direktoriaus įgaliojimą vykdo likusio be tėvų globos vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas.

Pasvalio rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių vaikų globos namų nuostatai
Pasvalio rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas

Meniu
Skip to content